LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

30.11.2016 - Zhodnocení plnění Programového prohlášení

Zhodnocení plnění Programového prohlášení Rady města Boskovice

na období 2014–2018 k datu 31.10.2016


Boskovice s jeho sloučenými obcemi jsou naším společným domovem a my budeme konat tak, abychom zajistili jejich řádnou správu a dynamický rozvoj.

Budeme podporovat rozvoj města jako svébytného místa s historickými památkami, s bohatým kulturním, sportovním a společenským životem, rozvoj města jako přirozeného centra regionu Boskovicko.

Rada města bude vycházet z potřeb občanů, jako rozhodujícího motivu své práce. Potřeby občanů nadřadí nad zájmy úzkých skupin zájmových či stranických. Chceme toho dosáhnout v diskuzi, kdy budeme hledat realistická řešení problémů. Chceme být otevřené a transparentní město.

Vyjadřujeme své odhodlání být dobrým hospodářem, správcem svěřeného majetku i území města a zvelebovat je ku prospěchu občanů Boskovic.


Základní programové cíle Rady města Boskovice:

Rozvoj města a činnosti úřadu
Zdravotnictví, sociální péče a rodinná politika
Školství
Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
Bezpečnost, doprava, dopravní infrastruktura, bydlení a životní prostředí


1. Rozvoj města a činnosti úřadu

-     Vytvoříme reálný „Strategický plán rozvoje města“ na období 10 a více let, a to za účasti odborné veřejnosti a občanů města, včetně navazujících dokumentů v oblasti rodinné politiky, kultury, cestovního ruchu, životního prostředí a dalších.

Splněno.

Strategický plán rozvoje města na období 10 let schválilo zastupitelstvo města dne 08.12.2015. Dle závěru Strategického plánu města část E se pracuje na akčních plánech, kdy je povinnost 1x ročně informovat o stavu věci RM. Tento materiál bude projednán současně s rozpočtem na nový rok.

-     V novém programovacím období 2015–2020 využijeme možností čerpání podpory investičních a neinvestičních projektů z EU, národních a jiných zdrojů.

Průběžně plněno.

V hodnoceném období byly využity dotační tituly:

-       Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem 3,6 mil. Kč z MŠMT

-       Sněžná jáma z MŠMT 0,810 mil. Kč.

-       Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice 2015.

-       Nemocnice Boskovice dotace z MZ 30,5 mil. Kč dokončení 2016.

-       Dotace z MMR na sportpark Boskovice 2 mil. Kč a JMK 3 mil. Kč.

-       Dotace z MK 4 mil. na letní kino, z JMK 2 mil.

-       Dotace z JMK 0,750 mil. Kč 2 bezbariérové byty na Mánesové.

-       Dotace z JMK 2x individuální dotace do nemocnice 8,350 mil. Kč.

-       Dotace z MMR na školku získána 25.10.2016 ve výši 21 mil. Kč.

-       Dotace Nadace ČEZ – 0,300 mil. Kč hřiště na Chmelnici.

Celkem z výše uvedeného vyplývá získání 76,31 mi. Kč, dále také byly získávané finanční prostředky pro:

-       Dotace z JMK 2015-2016 Služby Bce.

-       Dotace z JMK – Zdravé město, údržba cyklostezek, prostřednictvím Svazku Boskovicka - mobiliář atd.

Pomoc sportovním klubům při získávání dotací z JMK – vyplňování žádostí.

Dotace v rámci cestovního ruchu příhraniční spolupráce a spolupráce s městem Levice prostřednictvím V4 byly neúspěšné.

-     Budeme podporovat vytváření podmínek pro další rozvoj firem a zaměstnanosti v regionu Boskovice.

Průběžně plněno.

Město spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou podnikatelů a komorou JMK. Ve spolupráci s JMK byla realizována rekonstrukce ulice Chrudichromská, dále oprava ulice Dřevařská. Tím došlo ke zkvalitnění příjezdu k firmám zde působících. Město v součinnosti s rozvojem fy – nové výstavby, úprav atd. umožňuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, která je uložena v pozemcích města. Tímto způsobem proběhla spolupráce s fy LANIK s r. o., GATEMA s. r. o., TENA TEX TRADE s. r. o., KOOPLAST s. r. o., VMS VISION s. r. o., BEEWATEC s. r. o., LD seating s. r. o. a dalšími.

-     Chceme zajistit kvalitní informační servis pro občany, zlepšit přístup ze strany státní správy a zaměstnanců úřadu k občanovi.

Průběžně plněno.

Aktuálně objednána aplikace Mobilní rozhlas, která bude dle předpokladu plně v provozu po naplnění databáze v roce 2017.

-     Na webových stránkách města zřídíme sekci otázky a odpovědi občanům.

Splněno.

01.10.2015 byla spuštěna služba „Otázky na vedení města“; a navíc 01.11.2015 bylo spuštěno „Diskuzní fórum“.

-     Smlouvy týkající se hospodaření města a jejich organizací budou v souladu s právními předpisy veřejně přístupné. Chceme hospodárné nakládání s majetkem města a transparentnost finančního řízení.

Splněno.

Od 01.05.2015 zveřejňuje město Boskovice  majetkoprávní smlouvy uzavřené v daném roce. Od 01.07.2016 zveřejňuje město Boskovice smlouvy dle zákona o registru smluv. Dále je na webu města umístěn rozklikávací rozpočet, jsou zveřejňovány investiční akce.

-     Zajistíme audit uzavřených nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky, s cílem prověřit jejich hospodárnost a výhodnost pro město.

Splněno.

Audit smluv byl zpracován pracovnicemi FIKON a u vybraných smluv externí advokátní kanceláří. Materiál předložen na jednání RM 25.10.2016. a u části smluv dle závěru advokátní kanceláře.

-       Zajistíme zveřejňování informací o činnosti úřadu.

Průběžně plněno.

Každoročně je zveřejňována komplexní zpráva o činnosti úřadu a jeho jednotlivých odborů. Odbory úřadu o své činnosti informují prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí, na webu města a facebooku.

-     Zápisy z jednání rady města doplníme o informaci, jak jmenovitě jednotliví radní hlasovali.

Splněno.

Dne 16.12.2014 schválila rada města Jednací řád rady města, ve které je zakomponována povinnost v zápise z RM zaznamenávat jmenovité hlasování jednotlivých radních.

-     Zavedeme internetové přenosy z jednání zastupitelstva města.

Splněno.

Od 21.06.2015 jsou zajišťovány on-line přenosy z jednání ZM Boskovice.

Od 08.12.2015 jsou zajišťovány on-line přenosy z jednání ZM Boskovice a uchovávány záznamy z jednání.

-     Zasadíme se o zrušení hracích automatů a videoloterijních terminálů na území města.

Splněno.

Dne 22.09.2015 schválilo zastupitelstvo města OZV č. 2/2015, kterou s účinností od 01.01.2016 zakázalo provozování loterií a jiných podobných her na celém území města.

2. Zdravotnictví, sociální péče a rodinná politika

-     Budeme usilovat o zachování Nemocnice Boskovice, o zvyšování standardu a kvality zdravotní péče, s cílem zachování konkurenceschopnosti tohoto zdravotnického zařízení v rámci sítě páteřních nemocnic JmK.

Průběžně plněno.

RM(VH) projednává pravidelně materiály týkající se hospodaření nemocnice, je projednán strategický plán nemocnice, korporátní a business strategie, generel nemocnice. V rámci investic bylo profinancováno 8.350 tis. Kč dotace z JMK a 30,5 mil. Kč z MZ.

-     Jsme připraveni jednat s JmK o možnostech změny zřizovatele na JmK.

Nesplněno.

V hodnoceném období neproběhlo jednání k této problematice.

-     Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a dalšími subjekty udržíme síť poskytovaných sociálních služeb a jejich kapacity.

Průběžně plněno.

Probíhá komunitní plánování, je vytvořena minimální síť sociálních služeb a je vytvořen systém dotačních titulů financování sociálních služeb.

-     S využitím státních dotací podpoříme investice do výstavby nových bytů, zvláště malometrážních, pro mladé, sociálně slabé rodiny a seniory.

Nesplněno.

Je připravována studie lokality na Rovné, která řeší výstavbu rodinných domů pro mladé rodiny tak, aby byly pro tyto rodiny cenově dostupné.

V současné době není vypsán žádný státní dotační titul pro tyto investice.

Od května 2016 byla kapacita Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ na ulici Mánesova 47 rozšířena o dva nové bezbariérové byty.

-     Podpoříme rozšíření časové a kapacitní dostupnosti terénních služeb sociální péče.

Průběžně plněno.

Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace, zajišťuje pro obyvatele Boskovic terénní službu sociální péče Pečovatelskou službu s kapacitou 300 klientů. Pečovatelská služba je poskytována denně v provozní době od 7:00 hod. do 19:00 hod. osobám, které vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou. V Domě s pečovatelskou službou na ulici Havlíčkova 19 je kapacita 39 bytových jednotek. V Domě s pečovatelskou službou na ulici Mánesova 47 byla kapacita 84 bytových jednotek od května 2016 rozšířena na 86 bytových jednotek.

-     Podpoříme budování a modernizaci dětských hřišť v Boskovicích a sloučených obcích a budování koutků pro matky s dětmi.

Průběžně plněno.

V roce 2015 bylo vybudováno nové dětské hřiště na ulici Ot. Kubína a dětský koutek v areálu Červená zahrada. V roce 2016 bylo slavnostně otevřeno Oranžové hřiště – Víceúčelové hřiště Na Chmelnici, na kterém se finančně podílela Nadace ČEZ. V srpnu 2016 byly instalovány herní prvky pro děti na ulici Bělská.

-     Podpoříme seniorská zájmová sdružení a budeme usilovat o zlepšení zázemí pro činnost klubu seniorů.

Průběžně plněno.

V roce 2015 vznikla databáze aktivních seniorů, kteří jsou členy fungujících seniorských klubů.

Zástupci aktivních seniorů se zúčastnili kurzu Koordinátor aktivního stárnutí (červen 2015), jehož obsahem byla mimo jiné práce se seniory, jejich stmelení a podpora společné činnosti.

Zástupci seniorů byli přizváni do  pracovní skupiny rodinné politiky při tvorbě Koncepce rodinné politiky na období 2016–2020. RM schválila Koncepci rodinné politiky města Boskovice 25.08.2015.

Dne 13.09.2016 bylo uvedeno do provozu kontaktní místo Senior Point, bude zajišťovat zlepšení zázemí seniorských klubů, náklady celkem 36 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč z dotace JmK. RM udělila 09.02.2016 souhlas se zřízením.

3. Školství

-     Vyhodnotíme klady a zápory sloučení základních a mateřských škol za účasti odborné veřejnosti a rodičů.

Nesplněno.

Materiál je ve fázi zpracování a bude předložen na jednání RM v lednu 2017.

-     Vybudujeme zařízení pro děti mladší 3 let.

Průběžně plněno.

Je zpracována PD na realizaci přístavby MŠ na ul. Bílkova, která řeší umístění dětí do 3 let, je vydáno stavební povolení, v červnu 2016 bylo požádáno o dotaci z IROP. Získali jsme dotaci z MMR.

-     Budeme podporovat celoživotní vzdělávání a mimoškolní výchovu.

Průběžně plněno.

Ve městě proběhl Dětský duatlon pro žáky základní školy, který požádal spolek Sportuj s námi, poprvé v roce 2015 pro žáky prvních tříd, 2. ročník v roce 2016 pro žáky prvních i druhých tříd.

Na základní škole byly v dubnu v roce 2016 otevřeny nové sportovní kroužky pro děti 1.–4. třídy ZŠ v rámci projektu Jihomoravské krajské unie ligových klubů ve spolupráci s radnicí města Boskovice. Tyto kroužky pokračují i v roce 2016-2017.

-     Budeme usilovat o rozvoj spolupráce rodiny a školy.

Průběžně plněno.

Projekt Spolupracujeme, který realizovalo Sdružení rodičů ZŠ Boskovice, Sušilova v dubnu až prosinci 2015, jehož cílem bylo aktivně realizovat spolupráci rodičů, žáků a učitelů. Realizace projektu proběhla za finanční spoluúčasti města.

-     Zmodernizujeme vybavení příspěvkových organizací Mateřské školy Boskovice a Základní školy Boskovice.

Průběžně plněno.

MŠ i ZŠ využívá dotačních programů, finančních prostředků z příspěvku zřizovatele i darů na modernizaci, vybavení i pravidelné opravy. V roce 2015 a v prvním pololetí roku 2016 RM udělila následujících souhlasů např.

podpora zabezpečení škol a školských zařízení 99.000,00 Kč pořízení počítačů pro ZŠ 410.000,00 Kč, oprava běžecké dráhy 269.793,00 Kč, oprava sociálního zařízení Slovákova 417.016,00 Kč. Pro MŠ Klokanův kufr 20.800,00 Kč, pořízení varného kotle 145.110,00 Kč, kamerový systém 22.580,00 Kč, rekonstrukce sociálního zařízení 200.000,00 Kč.

Hlavním úkolem je realizace Centra polytechnického vzdělávání při ZŠ Slovákova. Dokončuje se studie proveditelnosti a žádost o dotaci.

-     Vytvoříme programy pro zlepšování klimatu a prevence školní šikany ve školách.

Průběžné plnění.

Probíhají setkání se zástupci města. Policie v rámci programu prevence kriminality.

Dne 31.08.2016 zahájil provoz volnočasový klub pro mládež „Plán B“. Provozovatelem je ELIM Letovice, klub nabízí aktivity pro mládež, přítomen bude lektor primární prevence. RM dne 10.05.2016 schválila společnosti ELIM poskytnutí dotace na provoz a činnost klubu ve výši 5.000,00 Kč.

4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

-     Budeme usilovat o přemístění městské knihovny do budovy v majetku města, do důstojných prostor, které si knihovna zaslouží.

Nesplněno.

Stav řešení:

Ve spolupráci se studenty FA TUL Liberec budou zpracovány do konce roku 2016 návrhy přestavby bývalého objektu ZZN na komunitní centrum s městskou knihovnou a klubem seniorů. Takto budou k dispozici 3 objekty pro případné umístění knihovny – komunitního centra (Kpt. Jaroše, ZZN, DDM). Dále se připravuje harmonogram projednání v orgánech města, s veřejností atd.

-     Budeme prosazovat péči o kulturní památky a místně významné objekty, dořešení proluk v Městské památkové zóně, mimo jiné lokality U Koupadel, propagaci města Boskovice v ČR i zahraničí.

Nesplněno.

Stav řešení:

Na řešení lokality U Koupadel byla zpracována v roce 2015 studie, jejíž další fáze je závislá na výkupu pozemků v lokalitě. Do konce roku 2016 bude studie upravena ve variantě se zastavěným prostorem.

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, tyto finanční prostředky využívá pro obnovu nemovitých kulturních památek ve svém vlastnictví a současně je přerozděluje i ostatním vlastníkům kulturních památek v MPZ Boskovice.

Město Boskovice je úspěšným žadatelem o finanční prostředky z Programu ZM Boskovice v září 2015 schválilo Zásady pro poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou. V roce 2016 byl otevřen tento dotační program poprvé a město Boskovice na něj vyčlenilo 400 tis. Kč.

-     Podpoříme podnikání i působení neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu.

Průběžně plněno.

Podnikatelé z oblasti cestovního ruchu se mohou zapojit do projektu mobilního audioprůvodce Daruma Boskovice Go!

Podnikatelé a podnikatelé z oblasti cestovního ruchu se mohou zapojit do projektu Virtuální prohlídky města Boskovice (od září 2016). Další aktivity jsou nabízeny prostřednictvím MAS Moravský kras. VŘ na informační centrum.

Město se v rámci cestovního ruchu zapojilo do rozvoje spolupráce v oblasti cestovního ruchu přistoupením k  Memorandu o spolupráci při tvorbě za zajištění činnosti Destinačního managementu Moravského krasu a okolí.

-     Prověříme možnosti dořešení sportovního areálu Červená zahrada v návaznosti na zpracovanou Koncepci sportu a nově zpracovávaný územní plán města.

Nesplněno.

Stav řešení.

Ve spolupráci se studenty FA TUL Liberec budou zpracovány do konce února 2017 návrhy na komplexní řešení areálu Červená zahrada. Současně byla prověřovací studie areálu zadána projekční kanceláří na základě výběrového řízení s termínem odevzdání do konce října 2016.

V listopadu 2016 budou předloženy na jednání RM a následně ZM návrhy možného řešení lokality ČZ. Následně proběhne projednání s veřejností, sportovními kluby, sportovní komisí, komisí ÚP atd. V 1. čtvrtletí roku 2017 budou doplněny studie o návrhy vysokoškoláků. Do rozpočtu na rok 2017 je zapracována částka na zpracování PD dopravně technického řešení  areálu.

-     Podpoříme udržení a další rozvoj zázemí pro neziskové a sportovní organizace pracující s dětmi a mládeží.

Splněno.

V červnu 2015 byla Boskovice schválena nová pravidla Grantového systému, která se snaží reagovat na aktuální potřeby neziskových organizací a bylo umožněno více spolkům čerpat finanční podporu na svůj celoroční provoz a obnovu materiálně-technické základny. Každoročně město v rámci Grantového systému rozděluje finanční prostředky určené pro tento účel schváleným rozpočtem města.

-     Podpoříme nové a netradiční sporty, budeme usilovat o vybudování skate hřiště, dráhy pro in-line bruslení.

Nesplněno.

Stav řešení:

Součástí navrhovaného řešení areálu Červená zahrada je Skatepark, dráha pro in-line bruslení, lezecká stěna a sportovní hala. Atletickou dráhu lze realizovat jedině v případě odkoupení pozemku od Severky (lihovar).

-     Budeme usilovat o dostupnost sportovních zařízení pro dětské a mládežnické oddíly a o vytvoření zázemí pro místní cyklisty, cykloturisty, příp. pro pořádání cyklistických soutěží.

Průběžně plněno.

Stav řešení:

V srpnu 2016 došlo k předání staveniště pro výstavbu zázemí pro cyklistiku – Sportpark Boskovice v Doubravách. V roce 2015 byl vyznačen okruh XCO trail pro horská kola v lokalitě Doubravy. V září 2016 byla zahájena stavba Boskovického sportparku jako zázemí pro cyklistické singltraily s názvem Boskovické stezky. Náklady na realizaci sportparku činí 4,2 mil. Kč (z toho dotace z MMR 2 mil. Kč), náklady na realizaci stezek jsou 4,6 mil. Kč (z toho dotace JmK 3 mil. Kč).

Na ZŠ Sušilova byl spuštěn projekt Sportovních kroužků, který je pro zájemce bezplatný (viz výše).

-     Vrátíme trhy do centra města.

Splněno.

RM dne 25.11.2014 schválila pronajmutí plochy pro konání trhů, tj. část parkoviště U Zlaté růže Službám Boskovice, s. r. o., a do této lokality se vrátilo pořádání místních čtvrtečních trhů.

-     V návaznosti na Strategii cestovního ruchu Jihomoravského kraje zpracujeme novou koncepci cestovního ruchu. Vize a cíle koncepce zapracujeme do Strategického plánu rozvoje města.

Splněno.

RM schválila dne 25.08.2015 Koncepci rozvoje cestovního ruchu města Boskovice na období 2015–2018. Vize a cíle koncepce byly zapracovány do Strategického plánu rozvoje města na období 2016–2026.


5. Doprava, dopravní infrastruktura, bezpečnost, bydlení a životní prostředí

-     Prověříme možnosti a zahájíme jednání s cílem připravit výstavbu nové městské účelové komunikace podél železniční trati směrem na Jevíčko, s cílem snížit intenzitu silničního provozu zejména na ul. Sokolská, Havlíčkova a Štefánikova.

Průběžně plněno.

Stav řešení:

V září 2016 byly dokončeny vyhledávací studie obchvatu města směrem na Jevíčko. Předloženy jsou 3 varianty.

-     Ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistíme opravu komunikace ulice Chrudichromská.

Splněno.

Rekonstrukce ulice Chrudichromská byla dokončena v roce 2015. Město se na ní podílelo částkou 3,9 mil. Kč (chodníky, přechody, zastávky, VO).

-     Podpoříme další kroky vedoucí k realizaci výstavby D43.

Průběžně plněno.

Starostka města je mimo jiné současně i předsedou Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace D43, který sdružuje celkem 27 obcí po trase plánované komunikace. Tyto obce se společně snaží různými podpůrnými aktivitami o urychlení zahájení výstavby. 05.10.2016 byly schváleny ZUR JMK a dalším postupem bude jednání na MD v duchu zahájení a opětovné podpory výstavby D43 ze severu. Půjde o aktivity nejen města, ale i Svazku pro výstavbu R43 a senátorky Ing. Vítkové.

-     Zajistíme revizi stavu komunikací a chodníků v majetku města. Výsledky revize použijeme pro zpracování harmonogramu jejich oprav a údržby.

Průběžně plněno.

Stav řešení:

Do návrhu rozpočtu na rok 2017 je zařazena částka na pořízení pasportu místních komunikací a chodníků včetně dopravního značení.

Seznam chodníků je zpracován. Byl předložen veřejnosti, která vybrala, který chodník se má realizovat v rozpočtu 2017.

-       Zajistíme minimálně 100 nových parkovacích míst ve stávající zástavbě a při schvalování nových projektů budeme požadovat navýšení parkovacích míst dle skutečné potřeby.

Splněno.

S cílem navýšit počet parkovacích míst ve městě byly provedeny stavební úpravy lokalit, kde součástí jsou parkovací plochy: u nemocnice – celkem 38 míst (5 mil. Kč), za FÚ I. etapa – 9 míst (3,4 mil. Kč), ul. Hybešova – 39 míst (v realizaci, spolupráce s JmK, podíl města činí 3,1 mil. Kč), ulice Dřevařská – 23 míst (4,1 mil. Kč, v realizaci), Wolkerovo náměstí – 13 míst (1,5 mil. Kč, v realizaci). Tzn. že do konce roku 2016 bude hotových 122 parkovacích míst.

RM 26.04.2016, usnesením č. 19.2., schválila smlouvu o právu provést stavbu se spol. M.S. Trade na výstavbu 21 parkovacích míst v lokalitě ul. Hálkova, RM 08.03.2016, usnesením č. 38.2., schválila smlouvu o právu provést stavbu se spol. TREK Invest, s. r. o., na výstavbu 28 parkovacích míst v lokalitě ul. Mánesova.

-     Chceme pokračovat v obnově veřejného osvětlení ve městě.

Průběžně plněno.

V roce 2015 byla provedena obnova veřejného osvětlení na ul. Chrudichromská v rámci rekonstrukce celé ulice. V roce 2016 v souvislosti s budováním parkoviště na ul. Hybešova je realizována obnova veřejného osvětlení v uvedené části ulice Hybešova. Dále ulice Polní a Příční. Do konce roku 2016 bude rozšířeno VO v ulicích Absolonova a Vodní.

Je rozpracován pasport VO, který bude aplikován do vybraného systému GIS města.

-     Odpočinkové zóny ve městě dovybavíme mobiliářem.

Průběžně plněno.

Provedena obnova laviček na vycházkové trase v lokalitě Pod Oborou – celkem 10 ks. Přidali se nové odpadkové koše do ulic města a zároveň se obnovují stávající. Nově přibyly nádoby na odpad na hřbitov a koše na psí exkrementy. Mobiliářem se vybavují i sloučené obce.

-     Budeme usilovat o realizaci projektů zaměřených na prevenci kriminality, na ochranu dětí školního věku, seniorů a invalidních občanů.

Průběžně plněno.

Probíhá – projekty „Mládí bez drog“, „Bezpečné město“ apod. Vyhláška o zákazu podomního prodeje.

-     S možností využití dotací budeme rozšiřovat kamerový systém do vytipovaných problémových oblastí.

Nesplněno.

Vzhledem k nízké kriminalitě není možno využít dotačních titulů na kamerový systém, v případě potřeby jsou použity finanční prostředky města.

-     Budeme usilovat o posílení přímé práce městských strážníků v ulicích a na veřejných prostranstvích města.

Průběžně plněno.

Hlídky MP se koncepčně pohybují na celém území města. Pravidelně týdně jsou předkládány plány – trasy pravidelných obchůzek strážníky MP. Kriminalita ve městě klesá.

-     Podpoříme - v souladu s územním plánem města - všechny formy bytové výstavby.

Průběžně plněno.

Ve spolupráci se soukromými developery vznikly nové lokality pro výstavbu RD na Hrádkově a na Rovné, Pod střelnicí.

-     Dle potřeby připravíme další území pro individuální výstavbu rodinných domů.

Nesplněno.

Jsou zpracovány studie zástavby lokality na Rovné (po REKU). Budou předloženy vedení města do konce roku.

-     Budeme usilovat o další optimalizaci odpadového hospodářství dle nových předpisů, zkvalitníme systém třídění odpadů na území města, např. nakládání s bioodpadem z domácností.

Průběžně plněno.

Ke schválení je připraven aktualizovaný Plán odpadového hospodářství na rok 2016–2025. Ke zkvalitnění systému třídění byly nově zavedeny kontejnery na separaci bioodpadů, rozšířil se počet stanovišť a zvýšil se počet kontejnerů pro jednotlivé komodity.

Připravuje se žádost o dotaci ze SFŽP na pořízení kompostérů pro domácnosti.

-     Budeme pokračovat v obnově a opravách vodovodů a kanalizací.

Plněno průběžně.

V roce 2015 dokončen nový Vodojem Doubravy, kde investorem byl Svazek VaK, město se podílelo částkou 5,1 mil. Kč.

V roce 2014–2015 byla realizována investiční akce Napojení Mladkova na ČOV Boskovice, kde investorem byl opět Svazek VaK a město Boskovice se podílelo částkou 12,4 mil. Kč.

Do konce roku 2016 bude provedena stavba Odlehčovací kanalizace Pod Střelnicí, které je investorem Svazek VaK, město se podílí částkou 10,4 mil. Kč.

V současné době se zpracovává PD intenzifikace ČOV Boskovice, zkapacitnění jednotné kanalizace v lokalitě Pod Oborou, rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Dukelská, rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Podhradí a rozšíření vodovodu Mladkov – pod bývalým táborem a ke Skalici.

Po dohodě ve vedení města jsou průběžně rekonstruovány ulice a to včetně kanalizace a vodovodu, viz. v roce 2016 Polní, Příční a je připravena ul. Tyršova a Legionářská.

-     Zajistíme úpravu zámeckého parku u skleníku a další rozšíření zeleně ve městě.

Nesplněno.

Stav řešení:

Řešení tohoto úkolu je odvislé od rekonstrukce letního kina.

Jsou připraveny projekty na regeneraci ploch zeleně, a to projekt „Úprava veřejných prostranství Boskovice – Palackého, Růžové, Wolkerovo náměstí“ – podána žádost o dotaci ze SFŽP, schválila RM na své 18. schůzi dne 29.09.2015 usnesením č. 20.2. Je zpracován projekt rozšíření zeleně v lokalitě Doubravy „Izolační zeleň překladiště Boskovice“, byla podána žádost o dotaci ze SFŽP, schválila RM na své 37. schůzi dne 10.05.2016 usnesením č. 37.2. Koncem roku 2014 byly zpracovány studie na obnovu zámeckého parku.


Toto programové prohlášení Rady města Boskovice pro volební období 2014–2018 schválila Rada města Boskovice na své 4. schůzi dne 27.01.2015 usnesením číslo 48.2.


Toto zhodnocení Plnění programového prohlášení Rady města Boskovice na období 2014-2018 k datu 31.10.2016 projednala a schválila RM na svém jednání dne 08.11.2016.

RM uložila vedení města přijmout taková opatření, která budou směřovat k naplnění Programového prohlášení RM.

zpět