LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Byla to naděje pro Boskovice a jejich občany

 

Byla to naděje pro Boskovice a jejich občany

 

Osobně jsem přesvědčený, že v boskovické komunální politice zavedený systém koalice a opozice není pro občany města ten nejvýhodnější a v jejich společném zájmu. Takový systém zpravidla vyhovuje pouze politickým stranám a volebním uskupením, zájmovým skupinám a jednotlivcům s nimi spřízněných. V diskusi na těchto stránkách jsem přislíbil seznámit veřejnost s představou a návrhem řešení místní ČSSD na demokratičtější řízení města než je tomu dosud.

Pro méně informované čtenáře těchto řádek uvádím, že řadu důležitých kompetencí má v souladu se zákonem o obcích pouze rada města (např. uzavírání veškerých nájemních smluv na byty a nebytové prostory v majetku města, rozhodování o počtu komisí rady a jejich personálním složením). V Boskovicích je rada města současně valnou hromadou založených s.r.o. a rozhoduje tak o všech záležitostech týkajících se Nemocnice a Služeb města. Důležitá rozhodnutí jsou také předjednávána na poradách vedení  města (starosta, místostarostové, tajemník). Z uvedeného důvodu má v takovém případě opozice přece jen omezené možnosti při ovlivňování rozhodovacího procesu a při řízení města. Navíc pokud si koalice počíná s vědomím převahy hlasů svých zastupitelů jako „mocipán“ a opozici vnímá pouze jako nutnou a zbytečnou přítěž, ztrácí v opozičních zastupitelích potenciál, který mohl být využit v zájmu občanů a ve prospěch města.

Jako spoluautor a jeden z členů vyjednávacího týmu místní ČSSD před i po komunálních volbách, dovolím si s odstupem času zveřejnit některé informace ze „zákulisí“. Omlouvám se, že opomenu v tomto článku odvedenou práci členů místní organizace při přípravě kandidátní listiny a volebního programu. Zaměřím se pouze na projekt nazvaný „Dohoda o spolupráci při

zajištění demokratického řízení města“. Zdůrazňuji slovíčko dohoda. Proč? Mimo jiné i na základě zkušenosti z předchozí koalice ODS-ČSSD-KDU-ČSL. Našli jsme po obsáhlé diskusi většinovou shodu v tom, že pojem „koalice“ je už v Boskovicích natolik zdiskreditovaný, že je třeba přijít s jinou alternativou. Měla to být „Dohoda o spolupráci při zajištění demokratického řízení města“. V příloze k tomuto článku přikládám její návrh, autentičnost tohoto návrhu mohou potvrdit minimálně zástupci Věcí veřejných, Zemanovi, Sdružení strany zelených a sportovci. Projednávali jsme návrh této dohody s volebními subjekty před i po vlastních komunálních volbách. Je pravdou, že jsme neoslovili ODS, podnikatele a KSČM, ale oni nás také ne. Žádný návrh na jednání a to od kohokoliv bychom neodmítli a jednali. Po řadě jednání s politickými stranami a volebními uskupeními bylo zřejmé, že k našemu projektu získali důvěru a byli jej ochotni podpořit Věci veřejné, Zemanovci, Sdružení strany zelených a Sdružení nestraníků. Zklamáním pro mne byli se svým rozhodnutím zejména sportovci, ale i KDU-ČSL.

Mohu vás jako současný předseda MO ČSSD a zastupitel města ujistit, že ČSSD v Boskovicích nešlo o převzetí moci na radnici. V souladu s návrhem uvedené dohody o spolupráci jsme byli připraveni respektovat návrh vítězné strany na starostu města, respektovat návrhy na obsazení funkcí místostarostů a členů rady města dle výsledků v komunálních volbách a to pokud možno zástupci všech úspěšných politických stran a volebních uskupení. Význam tohoto projektu spočíval v řešení potřeb a problémů města nikoliv v ideologické, ale výhradně ve věcné rovině a to v zájmu občanů, ne ku prospěchu zájmových skupin a jedinců. Byla to naděje pro Boskovice a jejich občany.

 

JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD a zastupitel města

 

 

Dohoda o spolupráci při zajištění demokratického řízení města.

Význam této dohody spočívá v řešení potřeb a problémů města nikoliv v ideologické, ale výhradně ve věcné rovině a v zájmu občanů, ne ku prospěchu zájmových skupin a jednotlivců.

Poměrné zastoupení politických stran a volebních uskupení v radě města je ideálním stavem k prosazení skutečné demokracie v orgánech města. S ohledem na dosavadní přístup současných představitelů ODS v Boskovicích ke komunální politice, není možné tohoto cíle dosáhnout již ve volebním období 2010-2014. Přesto je tato dohoda nadějí pro město Boskovice a jeho občany.

Jednání rady i zastupitelstva města budou náročnější a složitější než tomu bylo za existence koalic, kdy byli zastupitelé koaličních stran vázaní při hlasování koaliční smlouvou. Každý z členů této dohody bude muset přesvědčit a získat pro své návrhy ostatní členy dohody a zastupitele.

 

Členem této dohody se může stát politická strana nebo volební uskupení, zatoupená(é) zvolenými zastupiteli města Boskovice v komunálních volbách 2010, pokud přijmou níže uvedené závazky:

1/ Jako člen této dohody nevstoupíme po dobu svého členství do jiného koaličního uskupení.

 

2/ Na základě výsledků komunálních voleb respektujeme a podpoříme poměrné zastoupení

členů dohody v devítičlenné radě města včetně dohodnutého obsazení uvolněných funkcí.

Složení rady města:

Starosta:

Místostarosta:

Místostarosta:

Tajemník:

 

3/ Na základě výsledků komunálních voleb podpoříme veřejným hlasováním delegované

zastupitele členů této dohody při volbě uvolněných funkcí a členů rady.

Případné odvolání z uvolněných funkcí a členů rady města bude možné dle výsledku smír-

čího jednání, tj. projednání a schválení většinou zvolených zastupitelů města – členů této

dohody.

 

4/ Budeme se aktivně podílet na vypracování a plnění „Programového prohlášení rady města“,

které budeme také respektovat při prosazování svého volebního programu.

 

5/ Z této dohody může její člen vystoupit nejdříve po třech měsících od voleb do uvolněných

funkcí a členů rady města, vždy až na základě výsledků smírčího jednání na schůzce zvole-

ných zastupitelů města z řad členů dohody.

 

6/ Smírčí jednání se uskuteční na základě písemné výzvy člena této dohody (výhradně  výzvy

politické strany nebo volebního uskupení, nikoliv jednotlivce), doručené ostatním členům

dohody (politickým stranám nebo volebním uskupením).

Zástupci politických stran a volebních uskupení dohodnou termín smírčího jednání, které se

se uskuteční nejpozději do 10ti kalendářních dnů od doručení výzvy.

 

V Boskovicích, dne