LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Programové prohlášení RM Boskovice 2010 – 2014 (článek ze dne 3.10.2011)

Programové prohlášení RM Boskovice 2010 – 2014

s výpadkem některých předvolebních slibů koalice?

 

Do programového prohlášení se nepodařilo koaličním stranám prosadit jejich některé docela zajímavé volební sliby. Někteří voliči mohou být zklamáni a možná by je i zajímalo, proč se tak stalo. Většina chybějících slibů se jeví rozumných, prospěšných, pro občany i opoziční strany přijatelných. Pomíjím všeobecné sliby (které lze těžko kontrolovat) a samozřejmé povinností Města. Též bych uvítal například konkrétnější formulace jako: Podpoříme projekty na výstavbu dostupných malometrážních bytů pro mladé a seniory – bude to podpora finanční, pozemek nebo jen slovní, pokud se najde iniciativní investor?

 

Do programového prohlášení RM Boskovice se např. nedostaly tyto konkrétní body:

 

ODS:

Zajistíme:

-        rozšíření úředních hodin a další zlepšení úrovně komunikace mezi úřadem a občanem

-        prověrku potřebnosti a hospodárnosti nákladů souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací s cílem snížení ceny vody

Chceme:

-        vybudovat 4 sociální byty pro potřeby osob v bytové sociální nouzi, rodiče s dětmi ohrožené ztrátou bydlení, rodiče s dětmi ohrožené domácím násilím či mládež po ukončení pobytu v Dětském domově Boskovice, a to formou půdní vestavby stávajícího objektu

 

KDU-ČSL:

-        Klasický volební program bez výrazných nových návrhů prospěšných široké veřejnosti. Zejména nenalezeny deklarované až tak zásadní neslučitelné body s programem ČSSD. Částečně snad kromě „boskovické spojky“ či vybudování skate hřiště, dráhy pro „inline bruslení“ a problematického umístění víceúčelové sportovní haly přístupné široké veřejnosti – včetně (ne)přilehlých parkovacích míst. V době škrtů, šetření a zvyšování daní občanům od vlády rozpočtové odpovědnosti.

 

SNK ED a Sportovci

Městský úřad, bezpečnost, financování

-        Jmenovité zveřejňování hlasování členů rady a zastupitelstva

-        Požadujeme opětovné zařazení opozičních zastupitelů do výběrových komisí na městské zakázky

Doprava

-        Definitivní vyřešení problematiky křižovatky u pošty

Bydlení, životní prostředí, služby a sloučené obce

-        Přehodnocení záměru výstavby bytových domů za nemocnicí

 

TOP09

-        Budeme preferovat investice do projektů, které přinesou užitek širokému okruhu veřejnosti (Je prioritní nádvoří resp. průjezd ul. Bezručova – Hálkova či nové komunikace v oblasti Růžového náměstí?)

-        Víceúčelová sportovní hala bude podpořena za přijatelných podmínek – přiměřených pořizovacích investic a optimálních provozních nákladů

-        Zvýšením počtu jednání zastupitelstva chceme předcházet prodlení jeho rozhodování, na které čekají občané města a podnikatelé

-        Pro naše občany vytvoříme srozumitelný výstup městského rozpočtu, kde budou výdaje rozepsány dle cílových skupin tak, aby bylo zřejmé, kolik peněz z rozpočtu je určeno pro rodiny s dětmi, důchodce, sportovce, studenty aj.

-        Jsme připraveni vypracovat projekt výstavby nového domu pro seniory s cílem zajistit rozšíření stávajících kapacit

-        Na základě demografické křivky prověříme dostatečnost kapacit našich mateřských škol s cílem dosáhnout co nejlepšího poměru učitel – žák, zvážíme i možnosti zřízení jeslí pro děti do tří let

 

PROSPERITA BOSKOVIC

-        naplnit městský rozpočet pomocí zlepšených služeb při turistickém ruchu, řádný výběr nájemného za městský majetek, státní účelové dotace a dotace z EU. Těmito zdroji nahradit vybírané poplatky od obyvatel Boskovic, např. parkovné z parkoviště U Zlaté růže a jiné,

-        akutně řešit stávající neutěšený stav křižovatky pod poštou, ul. Sokolská,

-        přehodnotit vytipované prostory na výstavbu sportovní haly a podpořit financování z prostředků EU na tuto stavbu,

-        vytvořit nezávislou komisi, která by zajišťovala optimální rozdělení finančních prostředků klubům, oddílům, ale i jednotlivcům dle potřebnosti, dosažených výsledků a reprezentace města,

-        podpoříme přehodnocení sloučení základních a mateřských škol,

-        zřetelná transparentnost hospodaření městské nemocnice s informováním veřejnosti,

-        zkvalitnění práce správních a dozorčích orgánů nemocnice,

-        zvážení možnosti získat zpět některé lukrativní zdravotnické služby, kterých se nemocnice v minulosti zřekla,

-        zainteresovat obce a města regionu na spolupodílnictví případných krytí provozu nemocnice.

 

Jan Sedlák

Boskovice 10.3.2011