LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Stanovisko ČSSD k Programovému prohlášení rady města na období 2010-2014.

Stanovisko ČSSD k Programovému prohlášení rady města na období 2010-2014.

Uvedené stanovisko bylo vypracováno klubem zastupitelů za ČSSD s využitím připomínek členů MO ČSSD Boskovice na mimořádné výborové schůzi 24.2.2011 a následně na členské schůzi 5.4.2011.

Programové prohlášení rady města na období 2010-2014 vzniklo na základě dohody pěti politických subjektů, které vytvořily většinovou koalici v zastupitelstvu města. Jedná se přitom o bezkoncepční a nic neříkající výčet povinností zřizovatele a povinnosti obce dané z.č.128/2000 Sb., o obcích, z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dalšími právními předpisy.

Vyjádření jako např. „budeme dbát na důslednou kontrolu organizací s městskou majetkovou účastí“ svědčí o rezignaci na povinnosti dané výše zmiňovanými zákony, které přímo ukládají zřizovateli zabezpečit hospodárné, účelné a ekonomické nakládání se svěřeným majetkem, provádět průběžnou a následnou kontrolu hospodaření u organizací, které zřizuje. Řada obecných samozřejmostí, které programové prohlášení obsahuje, by pro voliče byly zajímavými, kdyby byly konkretizovány, lokalizovány a časově datovány. Volič má právo vědět, zda bude řešen právě jeho problém s chodníkem či parkováním, nebo zda si bude muset počkat na nové volby, kdy mu řešení bude alespoň přislíbeno. Dále mělo programové prohlášení říci, proč se nepočítá s řešením některých všeobecně známých problémů, které občany města trápí již řadu let. Obsahuje také záměry, které ČSSD vidí jinak a proto pro ni bude těžké podporovat jejich přijetí.

Ze zveřejněného programového prohlášení podpoříme pouze „podmíněně“:

Hospodárné nakládání s majetkem města opět není konkretizováno. Proto se pokusíme vyvolat jednání k prodeji, pronájmům nemovitostí a jejich částí od určitého data výhradně za

cenu ve výši v místě a čase obvyklé, za účasti všech politických stran a subjektů zastoupených v ZM.

Další zamýšlené pokračování privatizace bytů ve vlastnictví města podpoříme pouze při vymezení sociálních bytů a přijetí pravidel při jejich obsazování a užívání.

Záměr výstavby víceúčelové sportovní haly podpoříme pokud bude znovu jednáno o místě stavby a vlastním projektu.

Zvýšení kvality boskovického školství  samozřejmě podporujeme, ale požadujeme vyhodnocení  přínosu sloučení škol a školek.

Další stavební akce a nákup zařízení v nemocnici nelze bez schválení strategie jejího dalšího rozvoje dále financovat z rozpočtu města na úkor jiných potřebných investic ve  městě.

 

S ohledem na jiné priority ve volebním programu ČSSD nepodpoříme tyto akce

navrhované koalicí:

- nové komunikace v oblasti Růžového náměstí,

- vybudování skate hřiště a dráhy pro in-line bruslení,

- železniční spojku, přímé vlakové spojení Boskovice-Brno.

 

Naopak budeme usilovat o prosazení záměrů z volebního programu ČSSD,  které nejsou obsaženy v programovém prohlášení rady města a které dle našeho názoru jsou pro  občany města potřebnější:

- řešení křižovatky ulic Sokolská a Havlíčkova (u pošty),

- rozšíření parkovací kapacity u pošty a nemocnice,

- jednání ve věci převodů zařízení města pod Jihomoravský kraj (muzeum, případně  MSSS).

Budeme se snažit získat podporu dalších zastupitelů k prosazení těchto požadavků:

- aby se v zápisech z rady města a zastupitelstva města uvádělo, jak jednotliví radní a zastupi-telé hlasovali o přijetí usnesení,

- aby byla přijata zastupitelstvem města závazná pravidla pro vydávání Radničních listů scílem nepřipustit střet zájmů pokud jde o složení redakční rady a umožnit věcnou diskusio problémech a záměrech města za účasti opozice i občanů města.