LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

K reálným možnostem současné opozice v městském zastupitelstvu

K reálným možnostem současné opozice v městském zastupitelstvu .

 

V uplynulém období byla ČSSD v Boskovicích se svými čtyřmi zastupiteli součástí koalice ODS, KDU ČSL, ČSSD, SNK PROSPERITA (podnikatelé) a byla zastoupena  v radě města dvěma svými členy (př.Skořepa a Budiš).

ČSSD byla vázána koaliční smlouvou a programovým prohlášením rady města. Podle toho  také byli  zastupitelé za ČSSD nuceni se  chovat a hlasovat. Jinými slovy, co se nepodařilo z volebního programu ČSSD  prosadit  do programového prohlášení rady města, bylo velmi obtížné našimi dvěma radními při složení tehdejší devítičlenné rady města vyjednat nad jeho rámec. I proto MO ČSSD odmítla podobné „vazalství“ pro příští volební období.

V komunálních volbách r.2010 poprvé od r.1989 zvítězila v Boskovicích ČSSD, která  získala šestmandátů v městském  zastupitelstvu, přesto se ze známých důvodů ocitla v opozici.

Dle encyklopedie jsou opozicí obecně chápány v politickém životě  politické strany  a jejich představitelé nebo skupiny obyvatel, kteří se nepodílejí na vládě (v tomto případě na vedení města).

Opozice plní důležitou úlohu kontroly kritiky vlády (vedení města).

Dále funguje opozice  jako nabídka alternativ k vládní politice (vedení města) a je připravena vládu (vedení města ) v případě potřeby nahradit.

 

To, že jsme nyní v městském zastupitelstvu v opozici, znamená pro nás následující.

Na straně jedné nejsou naši zastupitelé vázáni při svém rozhodování koaliční smlouvou a programovým prohlášením rady města. Na straně druhé se nemají možnost přímo podílet na  tvorběprogramového prohlášení a na rozhodování rady města. Ta má zákonem o obcích č.128/2000 Sb. vyhrazenou působnost a rozhoduje v souladu s uvedeným zákonem o řadě  důležitých věcí bez projednání v zastupitelstvu města. Například  to bylo i rozhodnutí rady města ze dne 15.11.2010 o zvýšení nájmu v městských bytech včetně  bytů v pensionu na ul.Mánesova  a DPS na ul.Havlíčkova.

Z výše uvedeného důvodu mohou zastupitelé města za ČSSD v uvedeném případě pouze informovatveřejnost, že s rozhodnutím rady města  nesouhlasí a že v případě projednávání uvedené věci  městským zastupitelstvem by přišli buď s vlastním protinávrhem , nebo  by podpořili  návrh radního Sušila, který byl  radou města zamítnut. Jednalo se o plošné poskytnutí slevy na nájemném  pro rok 2011 v bytech pronajímaných Městskou správou sociálních služeb a také  služebních bytech ve výši 5,-Kč/m2/měsíčně.

Dovolím si poznámku, kam se v tomto případě podělo sociální cítění radních za KDU ČSL?

Z předchozích koaličních jednání a materiálu z 1.schůze rady města po komunálních volbách se domnívám, že za  to může asi i   příspěvek na provoz hřiště na ul.Gagarinova poskytnutý jednotě OREL a na který podle původní  smlouvy o převodu pozemku neměla nárok, nebo příslib skate hřiště na „skautské“ louce až za 3.000.000,-Kč s jehož návrhem prostřednictvím KDU ČSL  přišla rovněž jednota OREL.

 

Co tedy vlastně opoziční zastupitelé ČSSD mohou.

Připravovat se zodpovědně  na jednání, snažit se prosazovat věci v souladu s volebním programem ČSSD v městském zastupitelstvu, ve výborech a komisích. Požadovat od vedení města a vedoucích odborů vysvětlení, konání seminářů k závažnější  problematice před projednáním v zastupitelstvu,podávat vlastní návrhy  na řešení aktuálních požadavků a potřeb  občanů města, v odůvodněných případech požádat o mimořádné svolání zastupitelstva města. Není to jistě málo.

K prosazení oprávněných návrhů však nestačí pouze hlasy současných 9-11ti opozičních zastupitelů.

Toho by si příznivci ČSSD a občané města měli být vědomi. Měli by se   alespoň občas přijít na zastu-pitelstvo města podívat, mít tak představu o atmosféře  při jednání zastupitelstva, přesvědčit se jak jsou jednotliví zastupitelé připraveni na jednání, jak hlasují, nebát se sdělit  zastupitelům  vlastní názor  při projednávání záležitostí.

 

JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice