LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Volební program 2010

Volební  program ČSSD v Boskovicích

 

„Radnice je tu pro občana, nikoliv občan pro radnici.“


Vážení spoluobčané,

Vaše účast ve volbách a Váš hlas určí směr, kterým se bude ubírat vývoj našeho města v následujících čtyřech letech. Sociální demokracii v Boskovicích jde především o prosazování skutečné demokracie v orgánech města, o řešení potřeb a problémů Boskovic výhradně ve věcné rovině a v zájmu Vás, občanů, nikoli ku prospěchu zájmových skupin a jednotlivců.

Kandidáti sociálních demokratů v Boskovicích Vám slibují, že pokud jim dáte svůj hlas, budou pracovat ve prospěch města, budou uplatňovat všechny formy demokracie, budou se s Vámi radit a uplatňovat Vaše připomínky k projednávaným záležitostem.

V období probíhající ekonomické krize, při úsporných opatřeních na všech úrovních se chceme chovat zodpovědně a neslibovat voličům vědomě nemožné. Předkládáme Vám volební program ČSSD, ve kterém nastiňujeme řešení zásadních problémů v nejdůležitějších oblastech života města.

 

Oblast rozvoje města a činnost úřadu

- podpoříme rozvoj města jako svébytného místa s bohatým kulturním a společenským životem, budeme podporovat obecné povědomí o Boskovicích jako přirozeného centra regionu Boskovicko

- stávající koncepci rozvoje města a organizací řízených městem podrobíme analýze a přizpůsobíme stávajícím ekonomickým podmínkám a potřebám občanů

- iniciativně podporujeme zastoupení většího počtu politických stran a volebních uskupení v radě města bez omezující koaliční smlouvy, což je zárukou skutečné demokracie v orgánech města

- do veškerých zásadních rozhodnutí zapojíme odbornou veřejnost a občany města

- zveřejníme nejen výsledky hlasování v radě města, ale i jmenovitě, jak jednotliví radní hlasovali

- zprůhledníme průběh výběrových řízení se zveřejněním všech možných informací dle  zákona o svobodném přístupu k informacím

- nepřipustíme neúměrné zadlužování města a zaměříme se na efektivnost nakládání se svěřenými prostředky

- o další posun v demokratickém řízení města budeme usilovat v rámci příprav na příští komunální volby tím, že:

- podpoříme přímou volbu starosty města

- připravíme návrh na komunální volby v Boskovicích dle volebních obvodů

 

Oblast zdravotnictví a sociální péče

- nepřipustíme privatizaci Nemocnice Boskovice

- jsme připraveni jednat o možnosti změny zřizovatele nemocnice  na Jihomoravský kraj za přijatelných podmínek pro město Boskovice (udržení nemocnice, další investice)

- udržíme stávající kvalitu sociálních služeb ve městě (ústavní, terénní, spolupráce s charitou)

- rozšíříme a zkvalitníme terénní sociální služby

- zvýšíme podporu aktivního života seniorů

 

Oblast školství

- vyhodnotíme přínos sloučení základních a mateřských škol za účasti odborné veřejnosti a rodičů

- v případě zájmu rodičů zřídíme jesle

- zvýšíme počet míst v MŠ

- budeme podporovat celoživotní vzdělávání a mimoškolní výchovu

- budeme pružně reagovat na změny v demografickém vývoji v Boskovicích

 

Oblast kultury a sportu

- budeme podporovat činnost zájmových seskupení a občanských sdružení

- dobudujeme infrastrukturu sportovních zařízení (dětská s sportovní hřiště, cyklostezky atd.) pro trávení volného času tak, aby jimi byly pokryty všechny části města a aby byly využity volné kapacity školských zařízení

- budeme podporovat komplexní řešení při dokončení sportovního areálu Červená zahrada

- podporujeme vybudování víceúčelové sportovní haly na vhodném místě

Oblast cestovního ruchu

- podpoříme prezentaci Boskovicka na Veletrhu cestovního ruchu

- vybudujeme komunikaci pro pěší a cykloturisty mezi Mladkovem a Boskovicemi

 

Oblast bezpečnosti a dopravy

- budeme realizovat  projekty zaměřené na prevenci kriminality

- rozšíříme městský kamerový systém do problematických částí města

- budeme iniciovat jednání s krajem o možnostech vybudování výpadovky z Boskovic na Jevíčko podél železniční trati

- vyřešíme problém křižovatky ulic Sokolská a Havlíčkova

- rozšíříme parkovací kapacity ve městě (především u nemocnice, u pošty)

- zřídíme přechody pro chodce  na ulicích Sokolská, Dukelská a dalších rizikových místech

 

Oblast bydlení

- zachováme počet bytů ve vlastnictví města k uspokojování sociálních potřeb obyvatel města

- podpoříme všechny formy bytové výstavby s využitím městských území připravených pro tento účel

 

Zaměstnanost ve městě

- budeme usilovat o získání nových investorů do průmyslové zóny města

- budeme podporovat realizaci silnice R 43

 

Oblast životního prostředí

- podpoříme separaci odpadů

- zajistíme rozšíření zeleně ve městě

- budeme dbát o čistotu a pořádek ve městě