LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Programové prohlášení RM 2014-2018

Programové prohlášení Rady města Boskovice na období 2014–2018

Boskovice s jeho sloučenými obcemi jsou naším společným domovem a my budeme konat tak, abychom zajistili jejich řádnou správu a dynamický rozvoj.

Budeme podporovat rozvoj města jako svébytného místa s historickými památkami, s bohatým kulturním, sportovním a společenským životem, rozvoj města jako přirozeného centra regionu Boskovicko.

Rada města bude vycházet z potřeb občanů, jako rozhodujícího motivu své práce. Potřeby občanů nadřadí nad zájmy úzkých skupin zájmových či stranických. Chceme toho dosáhnout v diskuzi, kdy budeme hledat realistická řešení problémů. Chceme být otevřené a transparentní město.

Vyjadřujeme své odhodlání být dobrým hospodářem, správcem svěřeného majetku i území města a zvelebovat je ku prospěchu občanů Boskovic.

Základní programové cíle Rady města Boskovice:

 1. Rozvoj města a činnosti úřadu
 2. Zdravotnictví, sociální péče a rodinná politika
 3. Školství
 4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch
 5. Bezpečnost, doprava, dopravní infrastruktura, bydlení a životní prostředí
 6. Rozvoj města a činnosti úřadu

 • Vytvoříme reálný „Strategický plán rozvoje města“ na období 10 a více let, a to za účasti odborné veřejnosti a občanů města, včetně navazujících dokumentů v oblasti rodinné politiky, kultury, cestovního ruchu, životního prostředí a dalších.
 • V novém programovacím období 2015–2020 využijeme možností čerpání podpory investičních a neinvestičních projektů z EU, národních a jiných zdrojů.
 • Budeme podporovat vytváření podmínek pro další rozvoj firem a zaměstnanosti v regionu Boskovice.
 • Chceme zajistit kvalitní informační servis pro občany, zlepšit přístup ze strany státní správy a zaměstnanců úřadu k občanovi.
 • Na webových stránkách města zřídíme sekci otázky a odpovědi občanům.
 • Smlouvy týkající se hospodaření města a jejich organizací budou v souladu s právními předpisy veřejně přístupné. Chceme hospodárné nakládání s majetkem města a transparentnost finančního řízení.
 • Zajistíme audit uzavřených nájemních smluv na nebytové prostory a pozemky, s cílem prověřit jejich hospodárnost a výhodnost pro město.
 • Zajistíme zveřejňování informací o činnosti úřadu.
 • Zápisy z jednání rady města doplníme o informaci, jak jmenovitě jednotliví radní hlasovali.
 • Zavedeme internetové přenosy z jednání zastupitelstva města.
 • Zasadíme se o zrušení hracích automatů a videoloterijních terminálů na území města.

2. Zdravotnictví, sociální péče a rodinná politika

 • Budeme usilovat o zachování Nemocnice Boskovice, o zvyšování standardu a kvality zdravotní péče, s cílem zachování konkurenceschopnosti tohoto zdravotnického zařízení v rámci sítě páteřních nemocnic JmK. Jsme připraveni jednat s JmK o možnostech změny zřizovatele na JmK.
 • Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a dalšími subjekty udržíme síť poskytovaných sociálních služeb a jejich kapacity.
 • S využitím státních dotací podpoříme investice do výstavby nových bytů, zvláště malometrážních, pro mladé, sociálně slabé rodiny a seniory.
 • Podpoříme rozšíření časové a kapacitní dostupnosti terénních služeb sociální péče.
 • Podpoříme budování a modernizaci dětských hřišť v Boskovicích a sloučených obcích a budování koutků pro matky s dětmi.
 • Podpoříme seniorská zájmová sdružení a budeme usilovat o zlepšení zázemí pro činnost klubu seniorů

3. Školství

 • Vyhodnotíme klady a zápory sloučení základních a mateřských škol za účasti odborné veřejnosti a rodičů.
 • Vybudujeme zařízení pro děti mladší 3 let.
 • Budeme podporovat celoživotní vzdělávání a mimoškolní výchovu.
 • Budeme usilovat o rozvoj spolupráce rodiny a školy.
 • Zmodernizujeme vybavení příspěvkových organizací Mateřské školy Boskovice a Základní školy Boskovice.
 • Vytvoříme programy pro zlepšování klimatu a prevence školní šikany ve školách.

4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

 • Budeme usilovat o přemístění městské knihovny do budovy v majetku města, do důstojných prostor, které si knihovna zaslouží.
 • Budeme prosazovat péči o kulturní památky a místně významné objekty, dořešení proluk v Městské památkové zóně, mimo jiné lokality U Koupadel, propagaci města Boskovice v ČR i zahraničí.
 • Podpoříme podnikání i působení neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu.
 • Prověříme možnosti dořešení sportovního areálu Červená zahrada v návaznosti na zpracovanou Koncepci sportu a nově zpracovávaný územní plán města.
 • Podpoříme udržení a další rozvoj zázemí pro neziskové a sportovní organizace pracující s dětmi a mládeží.
 • Podpoříme nové a netradiční sporty, budeme usilovat o vybudování skate hřiště, dráhy pro in-line bruslení.
 • Budeme usilovat o dostupnost sportovních zařízení pro dětské a mládežnické oddíly a o vytvoření zázemí pro místní cyklisty, cykloturisty, příp. pro pořádání cyklistických soutěží.
 • Vrátíme trhy do centra města.
 • V návaznosti na Strategii cestovního ruchu Jihomoravského kraje zpracujeme novou koncepci cestovního ruchu. Vize a cíle koncepce zapracujeme do Strategického plánu rozvoje města.

5. Doprava, dopravní infrastruktura, bezpečnost, bydlení a životní prostředí

 • Prověříme možnosti a zahájíme jednání s cílem připravit výstavbu nové městské účelové komunikace podél železniční trati směrem na Jevíčko, s cílem snížit intenzitu silničního provozu zejména na ul. Sokolská, Havlíčkova a Štefánikova.
 • Ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistíme opravu komunikace ulice Chrudichromská.
 • Podpoříme další kroky vedoucí k realizaci výstavby R43.
 • Zajistíme revizi stavu komunikací a chodníků v majetku města. Výsledky revize použijeme pro zpracování harmonogramu jejich oprav a údržby.
 • Zajistíme minimálně 100 nových parkovacích míst ve stávající zástavbě a při schvalování nových projektů budeme požadovat navýšení parkovacích míst dle skutečné potřeby.
 • Chceme pokračovat v obnově veřejného osvětlení ve městě.
 • Odpočinkové zóny ve městě dovybavíme mobiliářem.
 • Budeme usilovat o realizaci projektů zaměřených na prevenci kriminality, na ochranu dětí školního věku, seniorů a invalidních občanů.
 • S možností využití dotací budeme rozšiřovat kamerový systém do vytipovaných problémových oblastí.
 • Budeme usilovat o posílení přímé práce městských strážníků v ulicích a na veřejných prostranstvích města.
 • Podpoříme - v souladu s územním plánem města - všechny formy bytové výstavby.
 • Dle potřeby připravíme další území pro individuální výstavbu rodinných domů.
 • Budeme usilovat o další optimalizaci odpadového hospodářství dle nových předpisů, zkvalitníme systém třídění odpadů na území města, např. nakládání s bioodpadem z domácností.
 • Budeme pokračovat v obnově a opravách vodovodů a kanalizací.
 • Zajistíme úpravu zámeckého parku u skleníku a další rozšíření zeleně ve městě.

Toto programové prohlášení Rady města Boskovice pro volební období 2014–2018 schválila Rada města Boskovice na své 4. schůzi dne 27.01.2015 usnesením číslo 48.2.

Podepsaní:

Bc. Hana Nedomová

Petr Malach, DiS.

JUDr. Milan Kolínský

RNDr. Karel Ošlejšek

Ing. Jaromíra Vítková

Mgr. Dagmar Hamalová

MUDr. Martina Přichystalová

Pavel Schwarzer

Vladimír Farský